Reklamačný poriadok


Logo_PLAY_ATELIER_zakladne_vertikal.jpg

 

Postup pre rýchle vybavenie
vašej reklamácie

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie vyplňte Reklamačný protokol a zašlite nám ho mailom podľa čl. 3.2. tohto dokumentu.

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.playatelier.eu (ďalej len predávajúci).

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok vrátane tohto reklamačného poriadku.

 

1.  Kontrola tovaru pri prevzatí

1.1. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

1.2. V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom na adrese predávajúceho (uvedené v sekcii kontakty tohto dokumentu).

 

2.  Záručná doba a záručné podmienky

2.1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov.

2.2. Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2.3. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

2.4. Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. 

2.5. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

2.6. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

2.7. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

2.8. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

3. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

3.1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamačného protokolu predávajúcim a splnením všetkých podmienok k začatiu reklamačného konania a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o odoslaný tovaru alebo pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave.

3.2. Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii zaslaním reklamačného protokolu na mailovú adresu predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakty tohto dokumentu. Reklamačný protokol musí obsahovať nasledovné informácie: meno a priezvisko kupujúceho, mail, telefónne číslo, číslo faktúry, kód produktu, dôvod reklamácie, fotografiu závady. Pre produkty značky Janod je potrebné v texte reklamácie uviesť šaržu výrobku (uvedená na malej okrúhlej nálepke na výrobku). 

3.3. V lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamačného protokolu potvrdíme na zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia. Nefunkčný/pokazený výrobok odošlite na našu adresu až po vyzvaní.

3.4. Po obdržaní potvrdenia od predávajúceho kupujúci odošle reklamovaný tovar kuriérom na adresu: LUSIO s.r.o., Zuzany Chalupovej 10B, 851 07 Bratislava na vlastné náklady.

3.5. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar vyššej hodnoty doporučujeme kupujúcemu zaslať ako poistený balík. 

3.6. Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar na dobierku. Predávajúci nie je povinný tovar na dobierku prijať.

3.7. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.8. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

3.9. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo vrátenie peňazí.

 

4. Odstránenie závady

4.1. Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

4.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3. V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku podľa dohody s kupujúcim. 

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 01.01.2022.