Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
LUSIO s.r.o. | www.playatelier.shop (maloobchodný predaj)


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LUSIO s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupovej 10B, 851 07 Bratislava, IČO: 46 506 675, IČ DPH: SK2023424326  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.playatelier.shop (ďalej len "systém").
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.playatelier.shop medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme evidovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou LUSIO s.r.o.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),
v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  • kontaktovať predávajúceho (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí,
  • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou ak bola na produkte),
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne),
  • k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe – faktúra,
  • tovar musí byť zaslaný poštovým kuriérom na adresu predajne na náklady kupujúceho. Zásielky na dobierku alebo zásielky doručené na poštu nebudú akceptované.

4.3 Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je u predávajúceho uvedený ako "Na objednávku" z iného dôvodu ako je reklamácia (nefunkčný produkt). Pri tovare, ktorý je "Na objednávku" sa vyžaduje platba vopred, nakoľko tento tovar bude osobitne predajcom zakúpený pre konkrétneho kupujúceho.

Predávajúci doporučuje poistenie prepravovaného tovaru kupujúcim, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci poukáže kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní od fyzickém obdržania tovaru a splnenia všetkých náležitostí uvedených v tomto článku vyššie.


5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH v platnej sadzbe (podľa vybraného tovaru).
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR a CZK. Platbu v CZK je potrebné vopred nahlásiť a odsúhlasiť si s predávajúcim celkovú sumu po konverzii vrátane poštovného. 


6. Poštovné a balné


6.1 Spoločnosť LUSIO s.r.o si balné neúčtuje.
6.2 Cena poštovného pre Slovensko a Českú republiku je na webovej stránke predávajúceho uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách.
6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
Osobný odber je možný v partnerskej predajni KIDMANIA na adrese Zuzany Chalupovej 10B, 851 07 Bratislava.
6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
6.5. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra so splatnosťou 5 dní.Pokiaľ Kupujúci v požadovanom termíne - splatnosti neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude v systéme stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom. Ďalšie objednávky Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom. 


7. Podmienky a možnosť platby za tovar


Platbu za tovar môže kupujúci zrealizovať jedným z nasledovných spôsobov:
7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti LUSIO s.r.o uvedené v emailovej notifikácií.
7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte (iba v rámci Slovenskej republiky).
7.3 Prostredníctvom elektronických platieb vybraných bánk alebo platba kartou online na základe automatizovanej platby ihneď pri objednávke.
7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená aktuálna dostupnosť tovaru.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Stav objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
8.3 Tovar je dodávaný na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu
- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia licenčných alebo distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
8.6  Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu. Povinnosťou zákazníka je tiež skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prevzatia zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúce diely alebo vnútri poškodený tovar) bezodkladne nahlásiť predávajúcemu e-mailom. Reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenie zásielky po tejto lehote nebudú akceptované.
8.7 Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 


9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Reklamačný poriadok zverejnený na web stránke predávajúceho tvorí súčasť týchto VOP.


10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.playatelier.shop


10.1 Spoločnosť LUSIO s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.playatelier.shop sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2 Spoločnosť LUSIO s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3. Spoločnosť LUSIO s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


11. Ochrana osobných dát


11.1 Spoločnosť LUSIO s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho. Predávajúci osobné dáta chráni pred zneužitím.
11.2 Používaním tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky kupujúci súhlasí, že môže byt informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude kupujúci želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
11.4 Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
11. 5 Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie u Prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na jeho kontaktnú adresu. Zákaznícke konto bude deaktivované a Kupujúci bude o tomto vykonanom úkone informovaný e-mailom. Všetky osobné, Kupujúcim poskytnuté údaje budú zo informačného systému internetového obchodu trvalo vymazané.


Záverečné a prechodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi.
Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.playatelier.shop. 


Používanie materiálov zo stránky


LUSIO s.r.o. má všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov (popisov), obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez predchádzajúceho písomného povolenia od LUSIO s.r.o. zakázané.
Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2019 a rušia predchádzajúce znenia OP.